Görün, duyun, bilin diye YAZIYOR!

Diyarbakır Çocuk Çalışmaları Ağı Kuruldu

Diyarbakır’da çocuk alanında çalışan kişi ve kurumlar ortak olarak dayanışma, bilgi paylaşımı ve koordinasyon alanında beraber çalışmak için bir araya geldi.

Newal Bulut-

Diyarbakır’da çocuk alanında çalışan kişi ve kurumlar ortak olarak dayanışma, bilgi paylaşımı ve koordinasyon alanında beraber çalışmak için bir araya geldi.

Diyarbakır’da oluşturulan ortak platformda birçok kişi ve kurum bulunurken kurulan ağın çalışma alanları, araçları ve çerçevesi içerisinde, BM çocuk hakları sözleşmesi bulunurken sahada çalışan kurum ve kuruluşların tespit ettikleri  sorunlar  açıklandı.

Çocuk Çalışmaları Ağı’nın ilkeleri Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel 4 maddesinden oluşuyor. Maddeler ise şöyle:

 • Yaşama ve gelişme hakkı
 • Çocuğun yüksek yararını gözetmek
 • Çocuğun katılımının sağlanması
 • Ayrımcılığı önlemek ilkelerini esas alır

Oluşturulan ortak ağ çalışmalarını 2 maddede özetliyor:

 • Çocukların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için savunma faaliyetleri yürütmek ve politika geliştirmek.
 • Doğal afet, savaş/çatışma ve kriz anlarında acil ihtiyaçlar temelinde ortaklaşmak ve harekete geçmek.

Sahada çalışma yapmış kişi ve kurumların tespit ettikleri sorunlar arasında dikkat çeken maddeler arasında çocukların sağlığa, eğitime ve adalete erişimlerinin sınırlı olması yer alırken tespit edilen diğer maddelere ise şu şekilde yer veriliyor.

 • Çocuğun anadilinde eğitim alamamasından kaynaklı sorunlar (benlik algısı, sosyal-duyusal ve bilişsel gelişim bozukluğu, yarı dillilik, öğrenme güçlüğü, kimlik sorunu vb.)
 • Kuşaklar arası dil ve kültür aktarımının önüne geçilmesi
 • Çocuğun nesneleştirilmesi ve örselenmesi
 • Anadilinde psiko-sosyal destek sağlanamaması
 • Çocuğa yönelik çalışmalarda disiplinler arası yaklaşımın ve koordinasyonun eksikliği
 • Çocuğa yönelik çalışmalarda raporlamanın yetersizliği
 • Çocuğa yönelik çalışmalarda uzun vadeli programların oluşturulamaması
 • Çatışma sürecinde çocukların, mülkiyet, mekan ve dil, kültürel devamlılık ve sevilen insanlara dair maruz kaldığı kayıpların etkisiyle ruhsal ve fiziksel bütünlüklerinin bozulması
 • Çocukların çatışma koşulları altında silahlı gücü temsil eden kişi ve kurumları rol model alması, çocuğun gelecek tahayyülünün militarize edilmesi
 • Çocukların sağlığa, eğitime ve adalete erişimlerinin sınırlı olması
 • Çatışma alanlarında temizlenmeyen savaş atıklarının, güvenlik tedbiri gerekçesiyle yerleştirilen mayınların ve hareket halindeki zırhlı araçların yaralanmaya ve ölüme neden olması
 • Toplumsal adaletin tesisinde ve barışın inşası sürecinde çocuk katılımının sağlanmaması

Kamuda yaşanan sorunlara ilişkin tespitler ise şu şekilde belirtiliyor:

 • Kişi ve kurumların çocuk algısı
 • Eğitim müfredatının insan hakları ile uyumlu olmaması
 • Anadilinde eğitim hakkının seçmeli ders ile sınırlandırılması
 • OHAL sürecinde çocuk alanında çalışma yürüten kurumların (basın-yayın, eğitim ve sivil toplum kurumlarının) kapatılması ve ihraçlar nedeniyle kurumların ve kişilerin çalışmalarının engellenmesi
 • Suç unsuru teşkil eden (cinsel taciz, istismar vb.) hak ihlallerinde idari mercilerin bildirim yükümlülüklerine yönelik sorunlar
 • Suç unsuru teşkil eden (cinsel taciz, istismar vb.) hak ihlallerinin tespiti ve sürecin yürütülmesine dair uygulamalarda kişi ve kurumların yeterli donanıma sahip olmaması
 • Çocuk dostu kent bağlamında Diyarbakır özelinde mekânsal yaklaşımın çocukların ihtiyacını gözetmemesi ve yürütülen politikalardaki çocuk algısı sorunu
 • Çocuk sağlığı alanında yeterli yan dal uzmanı kadrosunun-çalışanının bulunmaması
 • Anadilinde sağlık hizmetine ulaşımda sorunların yaşanması
 • Bölgede sık rastlanılan bazı hastalıkların (ör: SMA alt tipleri) tedavilerinin SGK kapsamında karşılanmaması, yüksek tedavi ücretleri nedeniyle çocukların tedavisiz kalması
 • Aşı karşıtı kampanyalar nedeniyle çocuk ve toplum sağlığının tehlikeye atılması
 • Aile içi travma ve istismarların, toplumsal baskı nedeniyle saklanması, çocuk psikiyatri kliniklerine ve sosyal desteğe erişimin engellenmesi

Son olarak hukuk alanında yaşanan sorunlarda devletin anayasasıyla ve uluslar arası sözleşmelerde taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmediği belirterek sorunlar şu maddelerce anlatılıyor:

 • Devletin gerek anayasasıyla gerek uluslararası sözleşmelerle taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle kişi ve kurumların yaşadığı sorunlar
 • Devletin çocukların üstün yararını gözeten pek çok uluslararası sözleşmeye taraf olmaması ya da taraf olduğu insan hakları sözleşmelerindeki bazı maddelere çekince koyması sebebiyle yaşanan sorunlar
 • Çatışma sürecinde yerinden edilen çocukların yaşam, oyun ve eğitim alanlarında kapsayıcılık politikalarının hayata geçirilememesi
 • Çocukların, çocuk hak temelli çalışan kurumlara erişiminin sağlanmasına dair mekanizma eksikliği ve var olan mekanizmaların ihtiyaca yeterince cevap vermemesi
 • Hak temelli çalışan kurumların çocuklara erişiminin engellenmesi
 • Çocuk haklarına dair yürütülen çalışmaların görünürlüğünün olmaması ve kamuoyu oluşturulmaması
 • Kişi ve kurumların; çocukları hakları konusunda bilgilendirmesine dair sorumluluklarını yerine getirmemesi
 • Yaşanan hak ihlalleri bağlamında hak savunuculuğu yapan kurumların başvuru, izleme, değerlendirme ve raporlama alanlarında gerekli bilgiye ve veriye ulaşımın, çocuk hak ihlalleri ile ilgili davalarda müdahilliğin önüne geçilmesi
 • Çocuk evlilikleri ile ilgili uygulamada yaşanan sorunlar ve mevcut mevzuatın bu anlamdaki hak ihlallerini artırması
 • Hak ihlallerine dair başvuru sırasında uzman desteği ihtiyacı
 • Yaşanan hak ihlalinin yargılama süreci ve devamında karşılaşılan sorunlar (cezasızlık, takipsizlik; çocukların korunmasına dair problemler: hedef gösterilme, tehdit, tanık koruma programının olmaması vb.)
 • Güvenlik gerekçeleriyle çocukların yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve yaşam hakkının  ihlal edilmesi
 • 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun uygulanmasında yaşanan sıkıntılar (çocuk savcısı yerine TMK savcılarının ifade alması, emniyette polisin avukat ve psikolog olmadan çocuğun ifadesini alması, AGO kullanımının sınırlandırılması veya gerekli fiziki şartların oluşturulmaması vb.)

Bunları da beğenebilirsin

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.